024 3999 8679

  • 024.3999.8679
  • sales01@spool.vn

Bình lọc cát Grand BWS

Bình lọc cát Grand BWS

Bình lọc cát Grand BWS van ngang, kích thước từ 1050mm đến 1200mm. Sử dụng van 2 inch hoặc 3 inch flange.

Lưu lượng lọc của bình từ 43m3/h – 56m3/h

Bình lọc Bropools Grand BWS

maingoc

Leave your message